За нас

През 1921 година група интелектуалци с нарушено зрение създават Дружеството на българските слепи. Организацията се развива с бързи темпове и през 1946 година се преименува на Съюз на слепите в България. През изминалите повече от девет десетилетия Сдружението се ползва с голям национален авторитет и се превърна в основен фактор за създаване на условия за по-достоен живот на хората със зрителни проблеми.

Днес Съюзът на слепите в България е регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и извършва своята многообразна дейност в обществена полза. Мисията на нашата организация е защитата на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания и интегрирането им в обществото. С решение № 355/10.05.2012 г. на Министерски съвет Сдружението има статут на национално представителна организация на хора с увреждания.

В Съюза на слепите в България членуват над 13 000 граждани с намалена работоспособност от 71-100%, следствие загуба на зрение. Сдружението има 15 регионални организации, обединяващи 99 териториални структури, извършващи дейността си на територията на цялата страна. В изградените клубове за интеграция на хората с нарушено зрение нашите членове получават разнообразни публични услуги и поддържат ползотворни контакти в общността.

Съюзът на слепите в България системно работи с Народното събрание, Правителството, общините и други институции за прилагане на съвременните европейски модели за социално включване и за провеждане на активни секторни политики за изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Основни цели и задачи на ССБ:

 • Защита правата на хората със зрителни увреждания и недопускане на дискриминационни практики;
 • Развитие на социалната рехабилитация и осигуряване на помощни технически средства;
 • Подкрепа в образованието и професионалното обучение;
 • Съдействие за трудова реализация в специализирана и обичайна икономическа среда;
 • Осигуряване на достъп до информация чрез издаване на брайлови и говорещи книги и списания и разработване на специализиран софтуер за ползване на съвременни компютърни технологии;
 • Предоставяне на административно-правни услуги;
 • Организиране на художествено-творчески и спортно-туристически мероприятия;
 • Създаване на достъпна архитектурна, транспортна и комуникационна среда;
 • Социално подпомагане;
 • Международно сътрудничество.

Съюзът на слепите в България е член на:

 • Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, консултативен орган към Министерски съвет;
 • Националния съвет на организациите на хората с увреждания в България;
 • Балканския консултативен комитет на националните организации на слепите;
 • Европейския съюз на слепите;
 • Европейския форум на инвалидите;
 • Световния съюз на слепите;
 • Международната федерация за спорт на слепи към Международния параолимпийски комитет;
 • Международната федерация за брайлов шахмат.