Лицензионно споразумение

лого ССБСЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Авторско право © 2022 – Всички права запазени.

За безплатно индивидуално некомерсиално ползване от потребители със зрителни увреждания. Neural SpeechLab е програмна система за компютърен синтез на българска реч, собственост на Съюза на слепите в България. Финансирането за реализацията на проекта е осигурена от фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Тя е разработена от Института по информационни и комуникационни технологии към Българска академия на науките.

Организацията ни ви предоставя настоящия лиценз, който се отнася до ползването на всички програми, обектен код, речници и данни, разпространявани заедно с продукта Neural SpeechLab. Съюзът на слепите в България притежава всички авторски и сродни права върху програмния продукт. Той е под защита на закона за авторското право и друг вид интелектуална собственост, както и международните споразумения. Сдружението ни ви разрешава да копирате, инсталирате и използвате настоящият продукт само ако се изпълняват изискванията на това лицензионно споразумение. Чрез инсталирането и употребата на продукта или части от него Вие потвърждавате, че сте прочели настоящия лиценз, разбрали сте го и отговаряте на следните условия за безплатно ползване на Neural SpeechLab:

 1. Да имате издаден медицински документ за зрително увреждане;
 2. Да сте се регистрирали като ползвател на Neural SpeechLab при Съюза на слепите в България или посочени от него регионални структури, центрове и организации;
 3. Да използвате продукта изключително за собствени нужди;
 4. Да не извършвате комерсиална дейност с помощта на Neural SpeechLab.
  Вие нямате право да:
 5. модифицирате продукта;
 6. изменяте или допълвате лицензионните условия;
 7. разпространявате продукта.

Всеки регистрирал се в Съюза на слепите в България потребител на програмата автоматично получава лиценз при настоящите условия. Този продукт или части от него не могат да бъдат продавани и / или интегрирани в други системи без изричното писмено съгласие на организацията. Продуктът Neural SpeechLab се предоставя без гаранции. Сдружението не носи никаква отговорност за евентуални преки или косвени вреди, причинени при инсталиране и / или използване на продукта. Хората със зрителни увреждания, притежаващи този лиценз, могат да получават новини за продукта, указания за поддръжка и актуализации за Neural SpeechLab на https://new.ssb-bg.net

Благодарности На екипа, разработил програмният продукт:

 1. проф. д.н. Стоян Михов, ръководител проект (ИИКТ-БАН)
 2. доц. д-р Стефан Герджиков, експерт информационни технологии (ИИКТ-БАН, СУ Климент Охридски)
 3. докторант Георги Шопов, експерт компютърна лингвистика (ИИКТ-БАН)
 4. асистент Диана Генева, експерт компютърна лингвистика (ИИКТ-БАН)
 5. асистент Костадин Гаров, експерт обработка на сигнали (ИИКТ-БАН)
 6. д-р Мария Тодорова, експерт лингвист (ИБЕ-БАН)
 7. Христина Ибришимова, професионален диктор
 8. Александър Воронов, професионален диктор
 9. Валентина Георгиева, тон-режисьор, (Доли Медиа Студио)
 10. Ивайло Сачански, експерт Android интерфейс (Астеа)
 11. Калин Кадиев, експерт Android интерфейс (Астеа)
 12. Георги Ангелов, експерт Windows интерфейс (Астеа)
 13. Дейвид Димитров, експерт Windows интерфейс (Астеа)
 14. проф. д-р Тинко Тинчев, алфа тестер (СУ Климент Охридски)

В разработката на продукта е използван списък с всички словоформи, създаден на базата на словоизменителния речник на Димитър Попов, Кирил Симов, Светломира Видинска. Речник за правопис, правоговор и пунктуация. Атлантис КЛ, София, 1998″. Този речник беше разширен с допълнителни думи, публикувани в речника на Димитър Попов, Кирил Симов, Светломира Видинска, Петя Осенова. Правописен речник на българския език. Наука и изкуство, 2003″. Разширеният речник се разпространява и доразвива в рамките на Национална изследователска КЛаДА-БГ