Настройки при работа под Уиндоус

За да промените настройките на програмата за синтез на българска реч, отворете приложението NeuralSpeechLab от системната лента (System tray) или от стартовото меню (Start menu). Ще се отвори прозорец, в който са изредени възможности за избор и комбинация на различни настройки, описани по-долу:

„Основни Настройки“ (Main Settings)

Изборът на тази настройка позволява да зададете активен профил, както и да:

  1. зададете клавишна комбинация за отваряне на настройките;
  2. изберете език на приложението;
  3. зададете приложението да се отваря при стартиране на Уиндоус;
  4. изключите приложението;
  5. експортирате профили и речник;
  6. активирате продукта.

„Речник“ (Dictionary)

Изборът на тази настройка позволява да добавяте, обновявате или изтривате записи в речника. Ако в потребителския речник коригирате изрази, разделете съставящите ги думи с „_“ (подчертавка) или „ “ (инретвал).

„Профили“ (Profiles)

В този раздел са изброени всички създадени профили, които сте създали до момента. Чрез бутона „Добави нов профил“, можете да добавяте и нови профили. Ако изберете конкретен профил от списъка, ще влезете в настройките му и ще можете да го активирате, редактирате, преименувате или изтриете(за повече вижте „Настройки на профил под Уиндоус“ по-долу).

„Експортирай речник и профили“ (Export dictionary and profiles)

Изборът на тази настройка позволява да отворите опциите за експортиране на конкретни профили и/или речник във файл.

„Активация на продукта“ (Activate the product)

Изборът на тази настройка отваря диалоговия прозорец за активиране на продукта.

Настройки на профил под Уиндоус:

От секцията „Профили“ изберете профила, който желаете да конфигурирате. В прозореца на програмата NeuralSpeechLab, вдясно, е името на профила, избран за конфигурация. Непосредствено след него се намират следните конфигурационни възможности:

„Клавишна комбинация за активиране на профила“

Тази опция ви позволява да зададете клавишна комбинация, с която да активирате профила в бъдеще. Навигирайте курсора до съответното поле и изпълнете желаната клавишна комбинация. Ще се изведе съобщение, което ще потвърди, че клавишната комбинация е зададена успешно.

„Режим на работа“

Чрез радиобутоните изберете желания режим на работа – Естествен или Работен.

„Настройки на синтезатора“

Отбележете чекбокса „Използвай потребителски речник“, за да включите опцията „Използване на потребителски речник“. Чрез потребителския речник можете да добавяте нови думи и да определяте произношението им, когато четете в бъдеще.

„Четене на латиница“

Използвайте тази опция, за да настроите произношението на думи, изписани с латински символи. Чрез съответния радиобутон активирайте желаната опция за произношение – „Английски“ или „Немски“.

„Разпознаване на дати и часове“

Ако чекбоксът не е отбелязан, датите и часовете ще бъдат четени буквално, като последователност от цифри, букви, думи.

„URL по букви”

Отбележете чекбокса, за да четете интернет линкове символ по символ.

„Съкращения по букви“

Отбележете чекбокса, за да четете съкращенията символ по символ.

„Неозвучени абревиатури“

Отбележете чекбокса, за да четете абревиатурите като обикновена последователност от букви.

„Непознати думи без ударения“

Отбележете чекбокса, за да четете думите, които не са включени в речника на програмата, без ударения.

„Сигнал за непознат символ“

Отбележете чекбокса, за да чувате звуков сигнал, когато програмата срещне непознат за нея символ.

„Четене на римски числа“

Използвайте тази опция, за да настроите разпознаването на последователности от латински символи като римски числа. Имате избор между: „Редни“, „Бройни“ или „Като букви“ чрез съответния радиобутон.

„Четене на арабски числа“

Използвайте тази опция, за да настроите разпознаването на последователности от символи като арабски числа. Имате избор между: „Нормално“, „По цифри“, „По двойки“, „По тройки“ или „По цифри на английски“ чрез съответния радиобутон.

„Чети с интонация“

Отбележете чекбокса, за да четете текстовете със зададената от програмата интонация.

„Поставяй ударения“

Отбележете чекбокса, за да четете думите със зададените от програмата ударения.

“Чети пунктуация“

Отбележете чекбокса и програмата ще изчита и пунктуационните знаци в текстовете.

„Поставяй паузи след думите“

Отбележете чекбокса и програмата ще поставя паузи между думите в текстовете.

„Корекция на паузи между думи“

Отбележете чекбокса и програмата ще четете текстовете с по-кратки паузи между думите.

„Премахване на пауза след край на изказ“

Отбележете чекбокса и програмата задължително ще добавя пауза след препинателен знак.

„Сила на звука“

Използвайте плъзгача, за да регулирате силата на звука.

„Скорост на речта“

Използвайте плъзгача, за да регулирате скоростта на четене.

„Височина на гласа“

Използвайте плъзгача, за да регулирате височината на гласа.

„Чуй тестово изречение“

Чрез този бутон можете да прослушате тестово изречение с текущия потребителски профил.

„Активирай“

Чрез този бутон можете да активирате за използване текущия потребителски профил.

„Върни настройки по подразбиране“

Чрез този бутон можете да възстановите настройките, зададени по подразбиране на текущия потребителски профил.

„Преименувай“

Чрез този бутон можете да дадете ново име на текущия потребителски профил.

„Изтрий“

Чрез този бутон можете да изтриете текущия потребителски профил.

Настройки при работа под Андроид

За да промените настройките на програмата за синтез на българска реч, отворете приложението NeuralSpeechLab от списъка с приложения или като натиснете известието за NeuralSpeechLab в Андроидския панел за известия.

Когато заредите програмата за настройки на синтезатора, се отваря прозорец, в който са изредени възможности за избор и комбинация на различни настройки, описани по-долу:

„Профили“ (Profiles)

В този раздел са изброени всички профили, които сте създали до момента. Можете да активирате желания профил като изберете съответния радиобутон. Чрез бутона „Добави профил“, можете да добавяте и нови профили. Ако изберете конкретен профил от списъка, ще влезете в настройките му и ще можете да го активирате, редактирате, преименувате или изтриете(за повече вижте „Настройки на профил“ по-долу).

„Гласове“ (Voices)

В този раздел са изброени всички налични към момента гласове. Можете да активирате желания глас, като изберете съответния радиобутон.

„Речник“ (Dictionary)

Изборът на тази настройка позволява да добавяте, обновявате или изтривате записи в речника.

„Експортиране на настройки“ (Export Preferences)

Изборът на този бутон позволява да отворите опциите за експортиране на конкретни профили и/или речник във файл.

„Импортиране на настройки“ (Import Preferences)

Изборът на тази настройка позволява да приложите настройки от файл.

„Възпроизвеждане“ (Play)

Изборът на тази настройка позволява да чуете тестово изречение.

„Профил селектор“ (Profile selector”)

Изборът на тази настройка позволява да включите плаващ бутон за смяна на профила. За да потвърдите избора си, ще бъдете автоматично препратени към Настройки > Достъпност, където опцията ще стане част от раздел „Услуги“.

„Помощ“ (Help)

Изборът на тази настройка отваря Ръководството за потребителя.

„Относно“ (About)

Изборът на тази настройка позволява да се запознаете с Лицензионното споразумение. В случай, че не сте активирали Вашето копие, можете да го направите чрез бутона „Активирай“, който ще намерите след текста на Лицензионното споразумение.

Настройки на профил под Андроид:

От секцията „Профили“ изберете профила който желаете да конфигурирате. Отворете менюто с елементите „Редактирай“, „Преименувай“ и „Изтрий“. Чрез бутона „Преименувай“ можете да дадете ново име на профила. Чрез бутона „Изтрий“ можете да изтриете профила. Изберете бутона „Редактирай“, за да отворите следните конфигурационни опции:

„Режим“

Изберете желания режим на работа – Естествен или Работен, посредством съответния бутон.

„Настройки на синтезатора“

Включете опцията „Използвай потребителски речник“, за да добавяте, триете или редактирате думи в потребителския речник.

„Четене на латиница“

Използвайте тази опция, за да настроите произношението на текстове, изписани с латински символи. Чрез съответния бутон можете да активирате „Английски“ или „Немски“.

„Разчитане на дата и час“

Ако опцията е изключена, последователностите от символи, означаващи дати и часове, ще бъдат четени буквално като последователност от цифри, букви или думи.

„Четене на римски числа“

Използвайте тази опция, за да настроите произношението на последователности от символи, изписани като римски числа. Можете да активирате: „Редни“, „Бройни“ или „Като букви“ чрез съответния бутон.

„Четене на арабски числа“

Използвайте тази опция, за да настроите произношението на последователности от символи, изписани като арабски числа. Можете да активирате: „Нормално“, „По цифри“, „По двойки“, „По тройки“ или „По цифри на английски“ чрез съответния бутон.

„URL по букви“

Включете опцията, за да четете интернет линкове символ по символ.

„Съкращения по букви“

Включете опцията, за да четете съкращенията символ по символ.

„Неозвучени абревиатури“

Включете опцията, за да четете абревиатурите като обикновена последователност от букви.

„Непознати думи без ударения“

Включете опцията, за да четете думите, които не са включени в речника на програмата, без ударения.

„Сигнал за непознат символ“

Включете опцията, за да чувате звуков сигнал, когато програмата срещне непознат за нея символ.

„Интонация“

Включете опцията, за да четете текстовете със зададената от програмата интонация.

„Ударения“

Включете опцията, за да четете думите със зададените от програмата ударения.

„Пунктуация“

Включете опцията, за да четете пунктуационните знаци в текстовете.

„Пауза след дума“

Включете опцията и програмата ще поставя паузи между думите в текстовете.

„Редукция на паузи между думи“

Включете опцията и програмата ще чете текстовете с по-кратки паузи между думите.

„Форсиране на пауза след препинателен знак“

Включете опцията и програмата задължително ще добавя пауза след препинателните знаци.

„Сила на звука“

Използвайте плъзгача, за да регулирате силата на звука.

„Скорост на речта“

Използвайте плъзгача, за да регулирате скоростта на речта.

„Височина на гласа“

Използвайте плъзгача, за да регулирате височината на гласа.

„Чуй тестово изречение“

Чрез този бутон можете да чуете тестово изречение с текущия профил.

„Активирай“

Чрез този бутон можете да активирате за използване текущия профил.

„По подразбиране“

Чрез този бутон можете да възстановите настройките по подразбиране на текущия профил.